นโยบายความเป็นส่วนตัว

www.faakraan.com เป็นเว็บไซต์สำหรับฝากร้านและสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ (ต่อไปนี้เรียกว่า “เว็บไซต์ผู้ให้บริการ”) เพื่อเป็นช่องทางในการเข้าถึงลูกค้าได้มากขึ้นระบบของเราจะมีแค่เว็บไซต์ผู้ให้บริการเท่านั้น

การจัดเก็บข้อมูลส่วนตัว

ข้อมูลที่ผู้ใช้บริการได้นำมาฝากกับทางเว็บไซต์ของเรา เว็บไซต์ผู้ให้บริการจะจัดเก็บข้อมูลไว้ ยกตัวอย่างช้อมูลที่จำเป็นต้องใส่ (เบอร์โทรศัพท์,อีเมล,รหัสสำหรับเข้าระบบ,รายละเอียดร้านค้า) และข้อมูลที่ไม่บังคับต้องกรอก ชื่อ,นามสกุล,ชื่อร้านค้า ,ที่อยู่ร้านค้า, เบอร์โทรศัพท์ Social Network (URL Facebook page,URL Instagram,URL Twitter,URL LINE) รูปภาพร้านค้า

การยกเลิกการเผยแพร่ร้าน

ผู้ใช้บริการสามารถปิดการเผยแพร่ร้านได้ทุกเมื่อ (สามารถตั้งเปิด ปิด หรือลบ ร้านของตัวเองได้) โดยการเข้าถึงข้อมูลผู้ใช้บริการต้องเข้าสู่ระบบ และเข้าไปจัดการร้านค้าด้วยตัวเอง

การป้องกันข้อมูลส่วนบุคคล

เว็บไซต์ผู้ให้บริการตระหนักถึงความสำคัญของการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของ เว็บไซต์ผู้ให้บริการกำหนดให้มีมาตรการในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับการรักษาความลับของข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อป้องกันการสูญหาย การเข้าถึง ทำลาย ใช้ แปลง แก้ไขหรือการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการโดยไม่มีสิทธิหรือโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย และการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นความลับ ยกเว้น ชื่อร้านค้า , ที่อยู่ร้านค้า ,รายละเอียดร้านค้า,เบอร์โทรศัพท์ Social Network (URL Facebook page,URL Instagram,URL Twitter,URL LINE) รูปภาพร้านค้า เพื่อความเข้าถึงของร้านที่นำมาฝากในเว็บไซต์ผู้ให้บริการ

ความยินยอมในการดำเนินการกับข้อมูล

-ผู้ใช้บริการยอมรับและยินยอมให้ทางผู้ให้บริการ มีสิทธิในการเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้บริการแก่ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับผู้มีอำนาจทางกฎหมาย หน่วยงานของรัฐ หน่วยงานในการบังคับใช้กฎหมาย และหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ผู้ใช้บริการจะไม่ฟ้องร้องดำเนินคดีหรือดำเนินการใด ๆ ต่อเว็บไซต์ผู้ให้บริการและสละสิทธิเรียกร้องค่าเสียหาย หรือสิทธิเรียกร้องอื่นใดอันมีต่อผู้ให้บริการจากการที่เปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้บริการในข้างต้น

-ความยินยอมของผู้ใช้บริการ ทุกครั้งที่มีการสมัครสมาชิก จะมีการยินยอมจากผู้ใช้บริการเพื่อรับทราบและยินยอม

การเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัว

ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนได้ตลอดเวลา ผู้ใช้บริการสามารถเข้ามาดูนโยบายความเป็นส่วนตัวทาง
http://www.faakraan.com/privacy-policy

หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามได้ที่ E-mail : [email protected]